תנאי שימוש

תנאי השימוש הנקראים גם "תקנון" מסדירים את השימוש באתר Bestip והשירותים הניתנים באמצעותו ועל כן הינך מתבקש לקרוא אותם בעיון (להלן בהתאמה:"האתר" ו/או "התקנון") .

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדים לשני המינים ומתייחסים לכל מי שעושה שימוש באתר, לרבות עיון באתר, גלישה בו או כל שימוש אחר (יקרא להלן: "משתמש").  

הגלישה והשימוש באתר מותנים בהסכמה לתנאי השימוש המפורטים כדלקמן:

1. הסכמה לתנאי שימוש
1.1. השימוש באתר ובתכניו, לרבות השימוש באתר באמצעות מכשיר קצה כלשהו וקריאת מידע, הודעות או מודעות המתפרסמות בו מעידים על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל תנאי השימוש ומתכוון לקיימם בקפידה.
1.2. השימוש באתר מותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון לפני שישתמש באתר ויעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בתקנון זה.
1.3. במידה וקיימת הסתייגות כלשהי מצד המשתמש לסעיף או הוראה מתקנון זה הוא מתבקש להפסיק לאלתר את השימוש שעושה באתר ולהמנע מכל שימוש בעתיד.
1.4. תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר מטעמם.
1.5. תקנון זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית או אחרת בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין הנהלת האתר או בא כוחה.  
1.6. הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות, להוסיף ו/או למחוק הוראות, כולן או חלקן, מתנאי שימוש אלה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל שליחת התראה. 
1.7. התנאים המעודכנים והחדשים אשר יפורסמו יחייבו את המשתמש מרגע הפרסום באתר.
1.8. באחריותו הבלעדית של המשתמש לבדוק מעת לעת האם חלו בתקנון שינויים, והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביו. 
1.9. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות באתר ו/או עדכונים מכל מין וסוג שיתרחשו (אם יתרחשו) אגב ביצועם. 

2. מידע כללי

2.1. כל הסעיפים הנ"ל משלימים האחד את השני ואין לראות הוראה מסוימת בתנאי השימוש כגורעת מהוראה אחרת, אלא אם הדבר צויין במפורש בתנאי שימוש אלה.
2.2. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לפרסום אחר כלשהו תנאי השימוש הנ"ל יגברו, אלא אם צויין אחרת במפורש.

3. מהות האתר ותכניו
3.1. אתר Bestip הינו אתר תוכן המספק, בין היתר, המלצות בתחום התיירות והפנאי.
3.2. המידע באתר נבחר בקפידה ונכתב מתוך התנסות אישית ו/או העדפה אישית של הנהלת האתר (אלא אם כן צוין כותב אחר), תוך ציון פרטים נוספים אודות ספקי שירות, מוצרים ושירותים המוגשים כשירות לציבור.
תכנים אלו לעיתים יכללו טקסט, תמונות, וידאו ולינקים שנתקבלו מצדדי ג' במטרה לתת סקירה כללית ותמונה מקיפה ככל שניתן.
3.3. מאחר והתוכן שמתפרסם באתר כולל מידע שבין היתר מועבר מצדדי ג' ועל בסיס המצג שמועבר על ידי צדדי ג', שכלל אינם קשורים להנהלת האתר, אין היא יכולה להבטיח כי המידע אשר מוגש למשתמש הוא מדויק ועדכני. 
3.4. על כן הנהלת האתר איננה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מלאים, מדויקים, מעודכנים או מתאימים לשימוש הספציפי ועל המשתמש לנהוג בזהירות בתכנים המתפרסמים באתר ולהמנע מלהסתמך עליהם באופן בלעדי.
3.5. משתמש אשר מבקש לעשות שימוש במידע מסוים באתר מתבקש לבדוק באופן עצמאי מול צד ג' ישירות בטרם יחליט לבצע שימוש באותו מידע.
3.6. המידע באתר אינו מתיימר להיות ייעוץ מקצועי מחייב, שלם, מלא או עדכני.
3.7.  על אף שהאתר משתדל להביא מידע עדכני יתכנו אי דיוקים, שגיאות, חוסר זמינות בשל בעיות טכניות ואף חוויה שונה מצד המשתמש בתכני האתר מטעמים שונים. 
כל אלה ועוד לא יהיו באחריות הנהלת האתר והנהלת האתר לא תשא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור בתנאי שימוש אלה.  
3.8. הנהלת האתר שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לתקן ו/או להתאים ו/או להוסיף ו/או להשעות ו/או להפסיק תכנים ו/או לשנות את תכני ושירותי האתר, חלק מהם או כולם, לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילות ותכנים, שעות פעילות, תוכנות ו/או מציוד הנדרשים לצורך גישה לשירותי האתר.
3.9. הנהלת האתר לא תשא באחריות לנזק כלשהו כתוצאה מכך ולמשתמש ו/או לכל צד ג' אחר לא תהיה כל טענה בהקשר לכך.

4. השימוש באתר
4.1. השימוש באתר מורשה לשימוש פרטי ואישי בלבד ובהתאם לתנאי השימוש הנ"ל. 
4.2. המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, בישומיו ובכל מידע המופיע בו לצרכים מסחריים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר.
4.3. המשתמש אינו רוכש ואינו מקבל זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות באתר או הקשורות בו, למעט זכות השימוש המפורטת בתקנון זה. 
4.4. הנהלת האתר רשאית לבצע כל שימוש באתר שיראה לה לנכון ובכל דרך בה תבחר, לרבות שימוש מסחרי כדוגמת פרסומות קופצות. 

5. זמינות 

5.1. הנהלת האתר אינה מתחייבת לפרסם כמות מסוימת של תכנים ו/או לזמינות השירותים הניתנים באתר.
5.2. הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע ויתאפשר ללא הפרעות. 
5.3. המשתמש מסכים לכך שהנהלת האתר ו/או האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמש עקב כך.

6. שימושים אסורים
6.1. המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי ו/או שימוש הפוגע או מהווה מטרד לאחר ו/או כל שימוש המנוגד לתנאי השימוש, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. 
6.2. המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם. 
6.3. המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי תקנון זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.

7. רשימת דיוור
7.1. למשתמש ניתנת אפשרות להרשם לרשימת דיוור מקוונת. הרישום לאתר מהווה בין היתר הסכמה מלאה ובלתי מסוייגת לקבלת עדכונים ו/או חומר שיווקי באמצעות הדוא"ל בתדירות הנתונה לשיקול דעת הנהלת האתר.
המשתמש מודע לכך שהוא יכלל ברשימת תפוצה לדיוור שפורט בסעיף זה.
7.2. משתמש יכול לבקש בכל עת להפסיק את קבלת הדיוור ולהסירו מהרשימה באמצעות לחיצה על לינק הסר שבתחתית כל דיוור או לפנות בבקשת הסרה להנהלת האתר בכתובת [email protected].
7.3. כתובות הדוא"ל שיועברו לאתר לא יעברו על ידי האתר לכל גורם אחר, אלא ישמשו את הנהלת האתר להעברת תכני האתר באמצעות הדואר האלקטרוני.
7.4. הנהלת האתר איננה מתחייבת כי לאחר הרשמתכם לדיוור ישלחו תכני האתר ו/או ישלחו בצורה מסודרת כל עדכוני האתר.
7.5. הנהלת האתר רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדית להפסיק את משלוח התכנים באמצעות הדוא"ל, לשנות או לשלוח במועדים שונים לפי שיקול דעתה או להסיר את שמכם מרשימת הדיוור הנ"ל.

8. קניין רוחני
8.1. הקניין הרוחני באתר והשירותים המפורסמים בו, לרבות זכויות בתוכן המצוי באתר, מאגר הנתונים באתר, סודות מסחריים לשימוש ותפעול האתר, קבצים גרפים, ישומים, קוד מחשב, עיצוב, לוגו, טקסט, תמונות, וידאו וכן כל תוכן אחר באתר שייכים להנהלת האתר או שהנהלת האתר קיבלה אישור מצד ג' לעשות בהם שימוש.
8.2. על כן חל איסור להעתיק ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו ו/או להציג בפומבי ו/או לשנות ו/או למכור ו/או להעביר ו/או להשכיר ו/או לעבד ו/או לתרגם או כל שימוש אחר במידע המופיע באתר, חלקו או כולו, במישרין ו/או בעקיפין, בלי קבלת אישור מראש ובכתב מצד בעלי הזכויות ובכפוף לאותה הסכמה במידה ותינתן.
8.3 לשם קבלת אישור לשימוש בתמונה ו/או במאמר מתוך האתר יש ליצור קשר בכתובת המייל [email protected].
8.4. זכויות היוצרים של צד ג' המוצגות בתכני האתר הינן שייכות לצד ג' והנהלת האתר אינה טוענת לזכויות יוצרים בתכני צד ג' והן אינן בבעלותה. 
8.5. הנהלת האתר אינה אחראית לתכני צד ג' (לרבות טקסט, תמונות, מודעות וקישורים לאתרים שונים), נכונות הפרטים ו/או עדכונם ו/או דיוקם ו/או שלמותם ו/או תאימותם והנהלת האתר לא תהא צד לטענה כלשהי ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה בזכויות יוצרים אלה.
8.6. במידה ונתקלת בבעיה הנוגעת לזכויות יוצרים באתר אנא צרו קשר בכתובת המייל [email protected] ונדאג לבחון את הנושא וככל שידרש לבצע את הפעולות המתאימות, לרבות הסרת התוכן הרלוונטי.
8.7. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין הרוחני ישמש עילה למנוע מהמשתמש את השימוש באתר, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו להנהלת האתר ו/או למשתמש האתר ו/או לגורמים הקשורים העובדים עמה בשיתוף פעולה ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש. מבלי לגרוע בכל סעד אחר המגיע להנהלת האתר על פי התקנון ועל פי דין. 
חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

9. אתרים מקושרים ופירסום באתר
9.1. באתר ניתן למצוא קישורים שונים לאתרים, רשתות חברתיות ולמקורות נוספים באינטרנט ו/או להופיע מודעות פרסומת של צדדי ג' ו/או תכנים פירסומיים ממומנים.
9.2. אתרים, מודעות ומקורות אלה אינם נתונים לשליטת הנהלת האתר והיא אינה נושאת בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם או להסתמכות על אותם תכנים. 
9.3. הפנית קישורים, פירסום מודעות או תכנים פירסומיים אינם מהווים אישור לנכונות התוכן, אמינותו ועדכונו.
9.4. במידה וישנה בעיה או שגיאה עם קישור/ מודעה מסוימים, המשתמש רשאי לפנות להנהלת האתר בכתובת [email protected] לטובת בירור העניין.
9.5. הנהלת האתר לא תישא באחריות על התוכן ו/או על השימוש במידע בכל אחד מהנ"ל ועל המשתמש לבדוק אותם בעצמו, לרבות את מדיניות הפרטיות של כל אתר באופן עצמאי.
9.6. האחריות הבלעדית ביחס לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי, פעילות, הגרלה, הטבה, מתנה וכדומה חלה על הגוף המפרסם בלבד.
9.7. בהתאם הנהלת האתר איננה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש או לצד ג' ו/או שעשוי להיגרם להם כתוצאה מהשימוש והגלישה בקישורים, מודעות ובאתרים חיצוניים אלה.
9.8. יתכנו מקרים בהם לינק שיפורסם יהיה לינק לתכנית שותפים (affiliate), באמצעותו הנהלת האתר תקבל עמלה במידה ותתבצע רכישה דרך הקישור הספציפי. המחיר שהמשתמש ישלם איננו משתנה בעקבות זאת. יתכנו מקרים בהם יפורסם קופון ספציפי למשתמש באמצעות לינק לתכנית שותפים.
יובהר כי ניהול האתר כרוך בהשקעה אדירה ורבת היקף, בין מבחינת שעות עבודה ובין אם מדובר בעלות כספית לא מבוטלת ותכנית שותפים היא לעיתים דרך שמקנה להנהלת האתר את האפשרות להמשיך להנגיש את התוכן והעבודה הרבה והמאומצת עבור המשתמשים.
באותה נשימה חשוב להבהיר כי הנהלת האתר תמשיך לתת תוכן איכותי ואמין ורק על בסיס בחינה והתרשמות אישית ובלתי מסויגת.
9.10. חלק מההמלצות והסקירות באתר מתפרסמות תוך שיתוף פעולה עם צדדי ג', לאחר בדיקה מעמיקה ויסודית של הנהלת האתר וחוויה חיובית. במקרה זה יצויין כי הנהלת האתר הוזמנה למקום על ידי צד ג'.
9.11. כמו כן במידה ובתוכן מסוים באתר (לרבות בהמלצה, סקירה או פרסום מסוים) או חלק ממנו הנהלת האתר תיהנה מתגמול כספי, הדבר יצויין בתוכן עצמו תוך ציון המשפט שמדובר בשיתוף פעולה, בין אתר Bestip לצד ג'.
9.12. הנהלת האתר תפרסם אך ורק דברים שהיא מאמינה בהם, אוהבת ומתאימים לאופי האתר ולעולם לא תפרסם מוצר/שירות/עסק אשר לא היתה מרוצה ממנו. 

9.13. הנהלת האתר רשאית להעמיד מעת לעת הצעות מיוחדות, מבצעים או הטבות למשתמשים. יחד עם זאת יובהר כי אין כל התחייבות מצד הנהלת האתר לעצם מתן ההטבות כאמור ומדובר בעניין הנתון לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
9.14. ההטבות הניתנות על ידי צד ג', זמינותם, מימושם ואספקתם הינם באחריות צד ג' בלבד ולהנהלת האתר אין אחריות למימושם. 

10. תגובות באתר
10.1. על המשתמש חלה החובה שלא להעלות לאתר כל דבר אשר יהווה הפרת חוק ו/או בלתי הולם ו/או עלול להטעות ו/או עלול לגרום לנזק כלשהו לאתר ו/או להנהלת האתר ו/או לצד ג' (לרבות פגיעה, תגובות סרק, העלת תכנת מחשב עוינת ועוד).
10.2. בסמכות הנהלת האתר לפרסם, למחוק או לשנות בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה כל תגובה או תוכן אשר מועלה לאתר ע"י משתמשי האתר ואף לחסום משתמש ו/או לפעול בכל דרך אחרת בנושא, בלי צורך בהסבר כלשהו ובלי שתהיה למשתמש כל טענה עקב זאת. 

11. פרטיות ושימוש במידע
11.1. הנהלת האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר.
11.2. מידע אישי – הוא מידע אשר נמסר על ידי המשתמש עצמו להנהלת האתר (בין באמצעות תגובה, הודעה, בתיבת יצירת קשר, בדוא"ל וכדומה), לרבות שם, כתובת מגורים, טלפון, כתובת דוא"ל וכו'.
הנהלת האתר לא תעביר לצד ג' את הפרטים האישיים של המשתמש.
הנהלת האתר היא היחידה שתעשה בו שימוש לצורך שלשמו מסר המשתמש את המידע האישי מיוזמתו (כגון בקשה להרשם לרשימת תפוצה, יצירת קשר, קבלת הטבה וכו').
11.3. מידע לא אישי הינו מידע שלא מאפשר להנהלת האתר לפנות למשתמש או לזהותו ואינו קשור למידע שניתן להשתמש בו לצורך כך, כגון נתוני שימוש, כתובת IP , מידע על דפדפנים, דפים מפנים/ דפי יציאה,  מערכת ההפעלה בה משתמש, ספקי שירות אינטרנט, מונחי חיפוש באתר, דפי אינטרנט ספציפיים בהם משתמש גולש באתר, משך הביקור וכו'.
במידע לא אישי עשויים צדדי ג' להשתמש במסגרת שת"פ עם הנהלת האתר על מנת להעזר בניתוח מגמות, תנועה באתר, צרכי לקוח ולבצע פעילויות קידום מכירות ממוקדות לקהל יעד, מידע אשר עשויים לחלוק עם צדדי ג'.
הנהלת האתר רשאית להשתמש בחברות פרסום צד ג' על מנת להציג מודעות באתר. חברות הפרסום עשויות להשתמש במידע לא אישי על המשתמש, לרבות ביקורו באתר ולהציג מודעה עבור מוצר או ו/או שירות שעשויים לעניין אותו.
11.4. תכנים מסוימים באתר מפנים לאתרים חיצוניים שאינם בשליטת הנהלת האתר ושימוש בהם כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנהוגה בהם. 

12. הגבלת אחריות- 
12.1. התכנים המפורסמים באתר הינם לפי בחירה, טעמה ו/או חווייתה האישית של הנהלת האתר והנהלת האתר אינה מתיימרת להיות מומחית בתחום או להיות אחראית על המוצרים והשירותים השונים שמפורסמים באתר.
12.2. למרות שנעשים מאמצים רבים כדי לספק למשתמשי האתר תוכן אמיתי ומדויק יתכן ויפלו טעויות בתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר.
12.3. מבלי לגרוע בכל מקום אחר בתקנון הנהלת האתר איננה אחראית לנכונות או אמינות המידע המתפרסם, לשלמות התכנים, עדכונם, דיוקם, אמינותם או תדירות הפרסום.
האתר ובעלת האתר לא יהיו אחראים לנכונות המידע המתפרסם באתר, טעויות, אי דיוקים, מידע מוטעה, השמטות, אי עדכון ופעילות האתר, לרבות המלצות שהסתמכו על צד שלישי שמסר מידע לפרסום.  
12.4. הנהלת האתר אינה אחראית לכל מידע הכלול בתוכן ולא תהא אחראית לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר.
12.5. בהתאם כאמור הנהלת האתר ממליצה לכל משתמש לבדוק באופן עצמאי מול צד ג' את התוכן והקישורים השונים בטרם יעשה בהם שימוש.
12.6. הנהלת האתר לא תהיה האחראית לכל נזק אשר ייגרם לחומרה ו/או לתכנה אשר בבעלות משתמש כתוצאה מהשימוש באתר.
12.7. במקרה של טעות כאמור לעיל לא תעמוד למשתמש הזכות ליהנות מהטעות בכל צורה שהיא. הנהלת האתר לא תהיה מחויבת לפצות את המשתמש בגין כל נזק או הפסד שאירע לו כתוצאה מהשימוש באתר.
12.8. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר והנהלת האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או בהסתמכות עליו.
12.9. הנהלת האתר איננה אחראית במידה ואירוע שעבורו התפרסמה מודעה באתר אינו עומד בצפיות המשתמש והוא לא יפנה כל טענה בקשר לכך להנהלת האתר.
12.10. במידה והאתר ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי מחוץ לאינטרנט על ידי צד ג', הנהלת האתר לא תהא אחראית לפעילות זו ולא תשא בשום אחריות לכל נזק שעלול להיגרם בקשר לפעילות זו.
12.11. בכל מקרה האתר והנהלת האתר לא יהיו אחראים על כל התקשרות שתתבצע בין המשתמש לבין צד ג' שהומלץ ו/או הוזכר ו/או פירסם באתר. במידה ומשתמש יתקשר עם צד ג' כלשהו, האתר והנהלת האתר לא יהיו צד להתקשרות זו, גם אם נוצרה דרך האתר, פרסום ושימוש באתר בדרך כלשהי.
12.12. כאמור כל הנכתב באתר הינו בגדר המלצה בלבד ואין להסמך על המידע באתר כאילו מדובר ביעוץ מקצועי.
12.13. האתר והנהלת האתר לא ישאו בכל אחריות לכל תוצאה שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, מהסתמכות על מידע באתר.

13. שיפוי
13.1. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל אחריות, מפורשת ומכללא, בגין כל נזק, אובדן רווח או הוצאה שייגרם למשתמש אחר, לאתר, להנהלת האתר, בעליה, למי מטעמה ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות נזק ישיר ו/או עקיף ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות ו/או הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים לשימוש באתר ו/או לשימוש אחר בו והמשתמש מחוייב לפעול ולהשתמש באתר על פי חוק. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד אחר שהאתר זכאי לו על פי דין.
13.2. המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר, מנהליה, שליחיה/סוכניה, מורשיה, עמיתיה, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו להנהלת האתר ו/או למי מטעמה ו/או לספקיה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג’ כלשהן, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף. 
13.3. המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור. 

14. דין וסמכות שיפוט
14.1. מוסכם כי על תנאי שימוש אלה, על השימוש באתר וכל דבר הנובע ממנו, לרבות הסתמכות עליהם יחולו דיני ישראל בלבד.
14.2. כל מחלוקת בין משתמש לבין האתר ו/או הנהלת האתר, לרבות תקפנות, פרשנות ו/או הפרת תקנון זה, תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בישראל בלבד.

15. דרך יצירת קשר
ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בכל שאלה והערה הקשורה לאתר ולשימוש בו באמצעות כתובת הדוא"ל [email protected].