תקנון פעילות זיו בקתות לבנות

תקנון הפעילות

מבוא

אתר בסטיפ (להלן: "בסטיפ") וזיו בקתות לבנות (להלן: "זיו בקתות לבנות) יקיימו פעילות נושאת פרס שתסופק על ידי זיו בקתות לבנות ואשר תפורסם בעמוד הפייסבוק של בסטיפ (להלן "עמוד הפייסבוק  של בסטיפ") ו/או באתר בסטיפ (להלן: "אתר בסטיפ") והכל בהתאם לתנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה.

מטרת הפעילות הינה לפרסם במדיה הדיגיטלית ולחשוף את הקהל הרחב לבקתות של "זיו בקתות לבנות".

בהשתתפות בפעילות, המשתתף מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו, ומאשר כי הוא פוטר את בסטיפ ו/או מי מטעמו ולרבות את בעלת אתר בסטיפ מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך לפעילות ולקבלת הפרס המסופק על ידי זיו בקתות לבנות.

1. הגדרות

1.1. "המפעילים"-  אתר בסטיפ וזיו בקתות לבנות במסגרת שיתוף הפעולה ביניהם בפעילות, ביחד ולחוד.

1.2. "אתר בסטיפ"- אתר Bestip הינו אתר תוכן המספק ומשתף מידע בתחומים מגוונים אשר כתובתו הינה www.bestip.ussl.shop.

1.3.  "עמוד הפייסבוק של בסטיפ"- עמוד הפייסבוק של אתר בסטיפ אשר כתובתו הינה https://www.facebook.com/bestipblog/.

1.4. "עמוד הפייסבוק בקתות לבנות"- עמוד הפייסבוק של זיו בקתות לבנות אשר כתובתו הינה https://www.facebook.com/whitezimer/?pnref=lhc.

1.5. "הפעילות"- הגרלה, נשוא תקנון זה והוראותיו אשר תפורסם בעמוד הפייסבוק של בסטיפ ו/או באתר בסטיפ.

1.6. "משתתף"- כל אדם העומד בתנאי תקנון זה והוא אזרח ותושב מדינת ישראל, אשר גילו 18 שנים ומעלה ושעמד ב-3 התנאים המצטברים שמופיעים בתקנון זה.

1.7. "תקופת הפעילות"- החל מיום 24.8.17 בשעה 09:00 ועד ליום 24.9.17 בשעה 09:00.

המפעילים יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, להאריך או לקצר את מועד תקופת הפעילות או להפסיק או לבטל את הפעילות, ללא הודעה מראש. מכל סיבה שתראה לאחר מהם סבירה לעניין זה, בכלל זאת, באמצעות הודעה שתפורסם בעמוד הפייסבוק של בסטיפ ו/או באתר בסטיפ, שתוקפה יהיה מיידי ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או תביעה או דרישה בקשר לכך.

המפעילים לא יהיו אחראיים לכל פעילות הקשורה להגרלה לאחר סיומה של תקופת הפעילות, לרבות בגין קישוריות ולינקים להגרלה שיופיעו באתר בסטיפ, בעמוד הפייסבוק של בסטיפ או בעמודי פייסבוק אחרים או בכל אתר אינטרנט אחר לאחר תקופת המבצע.

1.8. "זוכה בפעילות"-  משתתף, אשר עמד בכל תנאי הוראות תקנון זה, לרבות התנאים המצטברים, הוגרל ופורסם ע"י בסטיפ בעמוד הפייסבוק של בסטיפ ו/או באתר כזוכה, בהתאם לכללי הפעילות המפורטים בתקנון זה.

1.9."פרס"- לילה 1 זוגי בבקתת זיו בקתות לבנות במצוק עורבים בין התאריכים 27.9.17-31.12.17 בתוקף בין הימים א'-ד' (אמצ"ש). הפרס לא יהיה ניתן למימוש במהלך תקופת חגים ומועדים. מימוש הפרס הוא על בסיס מקום פנוי בעת ההזמנה מול זיו בקתות לבנות. הזוכה יהיה זכאי לבחור אדם נוסף שישהה עמו בבקתה בהתאם לאמור לעיל.
לא ניתן לבטל את הפרס, לשנות את שם הזוכה ו/או להעביר את הזכיה ו/או להמיר את הפרס לשווי כסף ו/או פרס אחר.

1.10. "תקנון"- הוראות תקנון זה, אשר יהיו ניתנות לשינוי או לעדכון בכל עת במהלך תקופת הפעילות. למען הסר ספק יובהר כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שמצוי בלינק בפוסט בדבר ההגרלה באתר בסטיפ.

2. כללים ותנאי השתתפות בפעילות

2.1. הפעילות נערכת בהתאם לתקנון זה.

2.2. למען הסר ספק בהשתתפות בפעילותו בפעילות מצהיר המשתתף כי הינו מעל גיל 18, תושב ואזרח ישראל וכי קרא את התקנון, הסכים לאמור בו, קיבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו ופעל על פיו.

2.3. רק משתתפים אשר עמדו בתנאי סעיף 2.2 לעיל ובנוסף מילאו אחר כל התנאים הבאים במצטבר יהיו זכאים להשתתף בפעילות ולהיות מועמדים לזכייה בפרס:
(1) סימן לייק/ אהבתי לעמוד הפייסבוק של בסטיפ (2) שיתף את פוסט ההגרלה מעמוד הפייסבוק של בסטיפ (ציבורי) (3) הגיב בפוסט ההגרלה בעמוד הפייסבוק של בסטיפ על כך ששיתף.
משתתף שלא עמד בתנאי כלשהו מהתנאים האמורים להלן ו/או בהוראה מהוראות תקנון זה, לא יהא זכאי להשתתף בפעילות ואם השתתף בה וזכה, לא תוכר זכייתו והוא ייפסל, והכל על פי שיקול דעתם של המפעילים וללא צורך בהודעה למשתתף.

2.4. בתום תקופת הפעילות יוגרל זוכה מבין המשתתפים בפעילות וביום 26.9.17 יפורסם בעמוד הפייסבוק של בסטיפ ו/או באתר בסטיפ שם המשתתף שזכה בפעילות והוא יוכל לממש את זכייתו ובלבד כי תוך שבוע ימים ממועד פרסום שמו בעמוד הפייסבוק של בסטיפ ו/או באתר בסטיפ ישלח הודעה פרטית לעמוד הפייסבוק של בסטיפ עם שמו, גיל, כתובת, דוא"ל ומספר טלפון וכן יצור קשר טלפוני עם בעלת זיו בקתות לבנות בטלפון 054-4701397.
אם לא יצור קשר במשך המועד המפורט תבוטל זכייתו ולא תשמע כל טענה כנגד ביטול זכייתו בפרס והפרס יעמוד להגרלה חוזרת ויוגרל זוכה אחר במקומו באותה צורה.
למען הסר ספק למפעילים אין ולא יהיה קשר ו/או אחריות בגין איחור במימוש ההטבה.

2.5. המפעילים יהיו זכאים לפרסם, על פי שיקול דעתם הבלעדי, את שמו המלא של הזוכה, לרבות תמונתו, באמצעי התקשורת, לרבות במדיה הדיגיטלית, כפי שימצאו לנכון ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה את הסכמת המשתתף ו/או הזוכה לפרסום כאמור. המפעילים שומרים לעצמם את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה כאמור.

2.6. למען הסר ספק מובהר, כי עצם ההרשמה ו/או ההשתתפות בתחרות אינה מזכה את המשתתף עצמו בפרס.

2.7. בפעילות זו לא יוכלו להשתתף ולזכות בני משפחה של בסטיפ ושל זיו בקתות לבנות. לעניין סעיף זה "בני משפחה"-  אבא, אמא, אח, אחות, בן/בת זוג, בן, בת.

3. הפרס וכללי הזכייה בו

3.1. הפרס יסופק ע"י בעלי בקתות זיו בקתות לבנות וכל התנהלות ממועד פרסום הזוכה, לרבות הזמנת מקום, תהיה מול זיו בקתות לבנות.

3.2. מובהר כי בסטיפ לא מתחייב בכל צורה שהיא למועד ההספקה או איכות הבקתה ו/או השירות וכי לא האתר הינו אחראי בכל אחריות שהיא לאיכות ולטיב הפרס, לתנאים בהם יסופק הפרס או לכל תקלה, אבדן או נזק שעשוי להיגרם למקבל הפרס או למי מטעמו.

3.3. יובהר כי הפרס נתון לשיקול דעתם הבלעדי של זיו בקתות לבנות או מי מטעמם והם רשאים לשנותו בכל עת ובכלל זה את מועדו, מימושו או להציע פרס חלופי במקומו, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן הסבר. בהתאם המשתתפים, לרבות הזוכה, מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד המפעילים או מי מטעמם.

4. מבלי לגרוע מהסכמת המשתתף לכל יתר הוראות תקנון זה, המשתתף מצהיר, מאשר ומתחייב כדלקמן:

4.1. ידוע למשתתף כי ההשתתפות בתחרות על כל שלביו היא באחריותו הבלעדית של המשתתף ונעשית מרצונו החופשי.

4.2. ידוע למשתתף, כי כל החלטה הנוגעת לפעילות, לרבות ביצוע ההגרלה ודרך פרסום הזוכה בה, תעשה על ידי המפעילים בלבד ולפי שיקול דעתם הבלעדי. למפעילים תהא הסמכות המלאה והבלעדית להכריע, לפי שיקול דעתם, בכל מחלוקת בנוגע לפרס.

4.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתתף המעוניין להשתתף בתחרות מצהיר ומסכים בזאת, כי יתכן שתיפולנה טעויות ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או תקלות בניהול הפעילות, וכי בכל מקרה של טעות ו/או אי דיוק ו/או שגיאה ו/או תקלה כאמור, לא תהווה השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד המפעילים ו/או גורמים קשורים אליהם בגין נזק שנגרם לו עקב טעות, שגיאה, אי דיוק, תקלה, איחור או כשל בהשתתפותו בפעילות  וכיוצא בזה.

4.4. בהשתתפותו בתחרות פוטר המשתתף את המפעילים ו/או כל מי מטעמם מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לפעילות ו/או השתתפות ו/או אי השתתפות ו/או זכייה בה ו/או לתקנון ו/או לטעויות ו/או לתקלות כלשהן בקשר לפעילות והוא מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה הקשורה באלה.

5. כללי

5.1. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות.

5.2. עצם ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון.

5.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות באמצעי האינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה, כפי שתעודכנה מעת לעת, בכל דבר ועניין.

5.4. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נכוחות בלבד, והתקנון מתייחס גם לנקבה ו/או רבים. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד משמע אף ברבים וכן להיפך.

5.5. החלוקה לסעיפים וכותרות היא מטעמי נוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות תקנון זה.

5.6. הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הוא דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות ככל שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו.